Sinop Üniversitesinde Diploma İşlemleri Hangi Mevzuata Göre Gerçekleştirilmektedir?

Sinop Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatlara göre, Üniversitemizin yükseköğretim programlarında öğrenim görerek mezun olmaya hak kazanan öğrenciler adına Sinop Üniversitesi Diploma Yönergesi uyarınca diploma düzenlenmektedir.

Yeni mezun oldum.  Diploma alma sürecim nasıl işler?
  • Öncelikle ilgili akademik birimler tarafından öğrencilerin mezuniyet işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden gerçekleştirilir. Akademik Birimine öğrenci kimlik kartlarını teslim ederek, ilişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciler; diploma basımı gerçekleştirilene kadar diploma yerine kullanılmak üzere “Geçici Mezuniyet Belgelerini” ilgili akademik birimlerden teslim alırlar.
  • Geçici Mezuniyet Belgesi 6 ay geçerlidir. Bu belge 6 ay süreyle diploma yerine kullanılabilir.
  • Akademik birimler her eğitim – öğretim yarıyılı sonunda mezun öğrenciler için Yönetim Kurulu Kararı alarak diploma basımı için mezun öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirirler.
  • Diplomalar Geçici Mezuniyet Belgesinin süresi dolmadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.
  • Mezunlar diplomalarını teslim almaya gelmeden önce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Diploma Ofisi ile irtibata geçerek [Tel: 0368 271 57 57 – Dahili No: 1606 – 1612] diplomalarının hazır olup olmadığını öğrenebilirler.
  • Hazır olan diploma kişinin bizzat kendisine ya da Noter yoluyla vekâlet verdiği kişiye (vekâletin aslı ile gelmesi koşuluyla) teslim edilir. Bunun dışında posta, kargo aracılığı ile diploma teslimi yapılmamaktadır.
  • Diploma almaya gelen kişi kendi adına düzenlenecek olan SNÜ-FRM-211 DİPLOMA TESLİM FORMU’ nu doldurarak imza karşılığında diplomasını teslim alır. Vekâleten alımlarda ise diploma sahibinin bilgilerinin bulunduğu Diploma Teslim Tutanağı, teslim alan kişi tarafından vekâleten teslim alındığına dair imzalanarak, diploma teslim edilir.

ÖNEMLİ: Diploma almaya gelmeden önce mutlaka ilişik kesme işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak mezun öğrencilerin, mezun oldukları akademik birimin Öğrenci İşleri Ofisi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. İlişik kesme işlemlerini yaptığınızdan emin iseniz, doğrudan diploma ofisi ile irtibata geçebilirsiniz.

Üniversitenizden mezun oldum. E-devlet üzerinden mezuniyet belgesi almak için ne yapmalıyım? Bu belge diploma yerine geçer mi?

E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden mezuniyet belgesi almak veya sorgulamak isteyenler:   

“E-Hizmetler,
Eğitim,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,
Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama/Belge Oluştur”
sıralamasını takip ederek belge alabilirler.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Bakanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/10/2020 tarih ve 39370 sayılı ‘’E devlet Kapısı Üzerinden Hizmet Sunumu’’ konulu yazısında yer alan, “Güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve fiziki veya elektronik ortamda merciine ibraz edilen doğrulanabilir belgeler için başkaca herhangi bir kurum onayı, merciinden doğrudan alınmış aslı-fotokopisi vs. istenmeyecek, sistemde sunulan belgelerin doğruluğu esas kabul edilecek, ilgili merciinden doğrudan alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere göre işlem yapılacaktır.” amir hükmü uyarınca, bu belgelerle diploma gibi ve diploma yerine işlem yapılabilir.

Sinop Üniversitesi kurulmadan önce kayıtlı olduğum akademik birim Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken kayıt yaptırarak (2007 yılı ve öncesi) mezun oldum. Diplomamı nasıl alabilirim?

Üniversitemize bağlı akademik birimlerin yükseköğretim programlarından Sinop Üniversitesi kurulmadan önce (2007 yılı öncesi) Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olduğu dönemlerde mezun olanlar diplomalarını Ondokuz Mayıs Üniversitesinden alabilirler. YÖKSİS veri tabanında bilgileri bulunmayanlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile iletişime geçerek bilgilerini güncelletebilirler.

Diplomamı kaybettim. Ne yapmalıyım?

Diplomasını kaybeden kişilerin, kayıp ilanı verdikleri ulusal veya yerel gazete ilanın tarih bilgisini içerir sayfasının tamamını ve nüfus cüzdanı fotokopisini SNÜ-FRM-299 DİPLOMA KAYIP DİLEKÇESİ’ ne ekleyerek, Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir.

ÖNEMLİ: İkinci nüsha diploma başvurusunda bulunanlar, diplomalarını teslim almaya gelmeden önce mutlaka Başkanlığımız diploma ofisiyle [Tel: 0368 271 57 57 – Dahili No: 1606 – 1612] irtibata geçmelidirler.

Onur ve Yüksek Onur Belgesi almak için hangi koşullar gereklidir?

Normal süreler içinde mezun olan, disiplin cezası almayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 3,00 – 3,49 arasında olan mezun öğrencilere “Onur Belgesi”, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 3,50 – 4,00 arasında olan mezun öğrencilere ise “Yüksek Onur Belgesi” verilir.                    

Onur ve Yüksek Onur Belgesinin Teslimi 

Onur ve Yüksek Onur Belgesi, Diploma ile birlikte elden teslim edilir.

Transkript belgemi nasıl alabilirim?

Transkript almak isteyen mezunlarımız bağlı oldukları akademik birimlerin Öğrenci İşleri Ofisine başvurabilirler.

Diploma eki nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir.

Diploma eki neden verilir?

Kişinin devam edip başarıyla tamamladığı yükseköğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir.

Diploma ekinin Avrupa’daki tanınırlığı nedir?

Ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmî dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma ekinde neler bulunur?

Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği, kazanılmış yeti, kazanılmış yetinin düzeyi, kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları, kazanılmış yetinin işlevi, ek bilgiler, ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgiler yer almaktadır.

Diploma ekini transkript yerine kullanabilir miyim?

Diploma Eki, Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.

Diploma eki ile hangi kazanımları elde edebilirim?

Yurtdışında daha okunabilir ve mukayese edilebilir bir diploma, akademik güzergâhının ve yurtiçinde ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifi, başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi, geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim imkânlarına daha rahat ulaşma olanağı, İş bulma olanaklarını artırma kazanımlarını elde edebilirsiniz.

Diploma eki neden gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte, hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarısını değerlendirme tarzlarını ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç bir hal almıştır. Bu nedenlerle diploma ekinin kullanılma ihtiyacı doğmuştur.